Skip Navigation Links [ Log In ]
   
   
วิดีทัศน์แนะนำโรงพยาบาล
ดูข้อมูลเพิ่มเติม  Word  Power Point
 
     
  วิสัยทัศน์
     โรงพยาบาลเขื่องใน คุณภาพดี มีมาตรฐาน สถานที่ทำงานน่าอยู่ ก้าวสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

                  
                  
 
     
พันธกิจ
     1.ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพ ตามมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ

                  

     2.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลากร
     3.พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ
     4.ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมและเป็นผู้นำในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ

                  
                  
                  
     
  ค่านิยม
     ร่วมใจ  ร่วมคิด  ร่วมทำ  ร่วมรับผิดชอบ
 
     
  นโยบาย
     บริการดี         มีคุณภาพ
     ระบบดี          มีมาตรฐาน
     คนดี             มีความพร้อม
     สุขภาพดี       มีความสุข
 
     
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำเภอเขื่องใน
 
  คำขวัญจังหวัด
      
"อุบลเมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา
        ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล"

คำขวัญอำเภอเขื่องใน

       เขื่องในหนองธรรมชาติ ธรรมาสน์สิงห์งามเด่น สุขสงบเย็นบึงเขาหลวง เลอสรวงลำน้ำชี ไหมมัดหมี่ภูมิปัญญา ปวงประชาพาใฝ่ธรรม
ประวัติอำเภอเขื่องใน

       อำเภอเขื่องใน ก่อตั้งเป็นอำเภอ เมื่อสมัยรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุบลราชธานี
       ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2456 ได้ชื่ออำเภอตระการพืชผล และต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งเป็น "อำเภอเขื่องใน"
       เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2460 ตลอดจนถึงปัจจุบัน
ที่ตั้ง
     
 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
       ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 38 กิโลเมตร
       ห่างจากกรุงเทพมหานคร 590 กิโลเมตร
อาณาเขต
      
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
       ทิศใต้ ติดกับ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
       ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอม่วงสามสิบ, อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
       ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร