ผู้ดูแลระบบ

- นายสุรชัย ศรีอาราม


โปรแกรม DHDC (District Health Data Checker)

-Project Manager : UTEHN PHNU

-Programmer : JUB WIFI

-Reporter : KNOTT BELIEVE

-© สงวนลิขสิทธิ์ SOURCECODE ส่วนการทำงานนำเข้าไฟล์ 43 แฟ้ม

กลุ่ม Facebook DHDC