วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเขื่องใน
ครั้งที่ 4 / 2560
วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมจิตเจียรนัย โรงพยาบาลเขื่องใน

    วาระก่อนการประชุม

 


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ       
           
            1. ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพฯ จำนวน 6 โรงพยาบาล ดังนี้

                        1. รพ.วารินชำราบ 2. รพ.เขมราฐ 3. รพ.ม่วงสามสิบ
                        4. รพ.นาจะหลวย 5. รพ.สำโรง 6. รพ.น้ำยืน
      
           
            2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

                        กำหนดประเมินผลการพัฒนางานสาธารณสุข ประจำปี 2560 รอบที่ 1 ในห้วงเดือนเมษายน 2560 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง มี เกณฑ์ประเมินผล ดังนี้
                        1) ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ ดึงข้อมูลเพื่อประเมินแล้ว จากระบบ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560
                        2) ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ ออกประเมิน ครั้งที่ 1 ในห้วงเดือนเมษายน
                        3) Surprise KPI ซึ่งจะกำหนดตามสถานการณ์ ในห้วงที่ประเมิน
                        4) พื้นที่ที่มีผลงานดีเด่น หรือมีนวัตกรรมต่างๆ (Outstanding)
                   คะแนนการประเมินผล วัดจากผลการดำเนินงาน
      
           
            3. กลุ่มงานควบคุมโรค

                        การคัดกรอง TB เขื่องใน ผลงาน 22.12 % และในส่วนเป้าหมาย ต่างด้าว 85 คน = 0
      
           
            4. กลุ่มงานประกันสุขภาพ

                        CMI ก.พ, 60 รพ.เขื่องใน 0.91
      
           
            5. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ

                        Time line ในการใช้โปรแกรม Happinometer เริ่มใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป และขอให้บุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ ได้ประเมินความสุขตนเอง โดยบันทึกข้อมูล ผ่านโปรแกรมนี้
      
           
            6. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

                        ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF ประจำเดือน มีนาคม 2560 Click !!!
      
           
            7. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

                        สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรม รดน้ำขอพรเนื่องในวันผู้สูงอายุ สำหรับผู้บริหารและข้าราชการ บำนาญกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 12 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ.บริเวณหลังบ้านท่าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญผู้บริหารและข้าราชการทุกท่านร่วมกิจกรรม
   
           
            8. งานการเงิน
                        สถานการณ์การเงิน การคลัง Click !!!
 


   
: : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 / 60 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560  


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 3 / 60 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 click

            1 . ติดตามการดำเนินการขออนุมัติงบลงทุนเหลือจ่าย ตั้งแต่ ปี 58 ลงไป
    
: เรื่องจากอำเภอ

      ไม่มี   

5.1 งานบริหารงานทั่วไป
            1) แจ้งการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ (ส่งภายในวันที่ 18 เมษายน 2560) การประเมิน 2 องค์ประกอบ
            ผลสัมฤทธิ์ 70%
                  • พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 30%
                        • แบ่งกลุ่มคะแนนผลการประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
                        • ใช้วงเงิน 2.9% ของเงินเดือนที่จ่ายวันที่ 1 มีนาคม 2560
                        • เลื่อนได้ไม่เกิน 6% ของฐานค่ากลาง
                  • ลูกจ้างประจำ (ส่งภายในวันที่ 10 เมษายน 2560)
                        • ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ให้มีคะแนนไม่น้อยกว่า 70% สำหรับการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ตามแบบประเมินฯ)
            1.3 ฝ่ายบริหารทั่วไปจะเดินทางไปต่างจังหวัดในวันที่ 7-9 เมษายน 2560 ประสาน พขร.ขึ้นเวรจาก รพ.วารินชำราบ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายทันตกรรม และกลุ่มงานเภสัชกรรม ในการเก็บเงิน
                        • เรื่องหารือ
                              • เพื่อการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง ขอหารือเตรียมการผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่อจาก นางสาวพรทิพย์ สมวัน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ที่จะย้ายไปปฏิบัติราชการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ประจำสำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 10 สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                        เนื่องจากบางตำแหน่งต้องส่งคำสั่งไปที่ สสจ. เพื่อขออนุมัติ
                        • รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
                        • หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
                        • ประธาน ENV
                        • ITA (ยังไม่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน)
                        • คณะกรรมการอื่น ๆ ให้มอบหมายตามที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เคยรับผิดชอบอยู่เดิม
            • หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมประจำปีงบประมาณ 2560 (90%)
                  • คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์
                        • นางสุนันทา สุริยพันตรี
                        • นางขนิษฐา นามบุตร
                        • นางสาวศิริรัตน์ บุญจรัส
                  • คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
                        • นางอัจฉรา แช่มช้อย
                        • นางมยุรี หวังสุข
                        • นางมยุเรศ ผาสุขนิต
                  • คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์
                        • นางสาวพัฒนพร อุ่นวงศ์
                        • นางสาวเตือนใจ บุญเทียม
                        • นายพฤณท์ ศิริบูรณ์
                  • ขออนุมัติออกคำสั่งให้ นางเจตสุภา ตระการไทย ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินชำนาญการ ที่มีวุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นนักวิชาการเงินและบัญชี เนื่องจากมีการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายตรงตามวุฒิการศึกษา
                  • ผลการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560


            5.2 กลุ่มการพยาบาล
                  1) ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มรายรับ ปี 2560


                  2) สรุปยอดบริการโครงการ เพิ่มรายรับผู้ป่วยใน เดือน มีนาคม 2560 link เอกสารแนบ 2.สรุปยอดบริการ

            5.3 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

งานยุทธศาสตร์
      1. การดำเนินการเขียนโครงการปี 2560 ไตรมาส ที่ 2 ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว 26 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 72.22
      2. ติดตาม KPI link 3.KPI กระทรวง , 4.KPI ตรวจราชการ , 5.KPI PA , 6.KPI QOF , 7.KPI Cervice Plan , 8.KPI อื่นๆ
งานควบคุมโรค
                  1. สรุปผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขื่องในประจำปี 2560
                        • จำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด (รวมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแม่บ้าน) 287 คน
                        • จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสุขภาพประจำปี 264 คน (91.98%)
                        • BMI เกินเกณฑ์มาตรฐาน 106 คน (40.15%)
                        • BMI น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 17 คน (6.43%)
                        • รอบเอวเกิน 63 คน (23.86%)
                        • เจ้าหน้าที่มีผลทางห้องปฎิบัติการณ์ผิดปกติ 101 คน ( 38.25 ) ส่งพบแพทย์ทั้งหมด 100%
                        • เจ้าหน้าที่มีผลเอกเรย์ปอดผิดปกติ 1 คน
                        • เจ้าหน้าที่ตรวจ PAP Smear 28 คน (ผลปกติทั้งหมด)
                  2. สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อที่สำคัญ link 9.สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและโรคสำคัญ.pptx
                  3. วันที่ 16 มี.ค. ออกประเมินมาตรฐานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ร่วมกับทีม สำนักงานควบคุมโรคที่10 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ชื่อโรงงาน พรูเด็นเชียล แอมพรี (ไ ทยแลนด์)จำกัด ที่ตั้ง 99/1 ต.หัวดอน ถ.แจ้งสนิท อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี จำนวนพนักงาน 149 คน ประเภทกิจการ ตัดเย็บเสื้อผ้าชุดทางห้องปฏิบัติการส่งออก ผลการประเมินได้คะแนน 68% ผ่านเกณฑ์ระดับดี


งานศสม.
      1) ผลการดำเนินงานพัฒนาการเด็ก link 10.พัฒนาการเด็ก
งานยาเสพติด ยอดการบำบัดรักษาผู้ฟื้นฟูฯยาเสพติด เดือน มีนาคม 2560

งานสร้างเสริมสุขภาพ

            5.4 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
      1) วิเคราะห์ lively page เดือนกุมภาพันธ์ 2560 link 11.Lively page
      2) ผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข link 12.ผลการดำเนินงาน
      3) ผลการดำเนินงาน RDU ที่ยังไม่ผ่านในการประเมินบันไดขั้นที่ 1 คือ ร้อยละของรพ.สต./หน่วย
            บริการปฐมภูมิที่ใช้ ATB ในทั้ง 2 โรค ≤ ร้อยละ 20 (ในส่วนของ AD) สิ่งที่ได้ดำเนินการ .. ประชาสัมพันธ์ สื่อสารทำความเข้าใจเกณฑ์ และให้ทุกหน่วยรพ.สต. มี Activated charcoal tab. ไว้ให้บริการผู้ป่วยที่มาด้วยท้องร่วง (ซึ่งขออนุมัติซื้อนอกแผน เพื่อให้ทุกหน่วยมีสำรองใช้ อย่างน้อย 30 x 500’ ขั้นต้นใช้งบประมาณ 22,470 บาท) และเน้นให้มีการใช้สมุนไพรแทน
      4) วันที่ 27 มีนาคม 60 ในนามคณะกรรมการ RDU รับทีมสป. ศึกษาดูงาน RDU และ Transplant : รพ.สปส.มีผลงานเด่นด้านการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ (หัวใจ ไต ตา กระดูก) อันดับ1 ของประเทศ สำหรับ RDU ท่านรองปลัด รับในส่วนของการปรับเกณฑ์ที่เกณฑ์ปัจจุบันนำผลการดำเนินงาน (output) มารวมในเกณฑ์ขั้นบันได ในขั้น 1 ที่เป็นการประเมิน process
      5) นักศึกษา หลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม วสส.อบ จำนวน 2 คน ฝึกปฏิบัติงาน 13 มี.ค. – 5 พ.ค. 60
5. ฝ่ายทันตกรรม
      1. Service plan สาขาสุขภาพช่องปาก กำหนดการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ให้แต่ละจังหวัดเตรียมส่งผลงาน best practice โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เทคนิคบริการและชุมชน โดยขอให้แต่ละอำเภอเตรียมไว้ประเภทละ 1 เรื่อง โดยกำหนดไว้ประมาณปลายเดือน มี.ค.2560 เพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกต่อไป ( คัดเลือกแล้ว เพื่อเข้าสู่ระดับจังหวัดคือ ทันตกรรมรากเทียมฟันหลัง สำหรับทันตกรรมทั่วไป : ทพ.อภินันท์ ชัยทิศานันต์ ประเภทเทคนิคบริการ )
      2. กรณีสิทธิข้าราชการที่ปัจจุบันไม่ต้องสำรองจ่าย เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการที่ต้องบันทึกและไปตั้งเบิกเอง พบว่า รหัส IC10TM ไม่ตรงกับรหัสที่งานประกันใช้ในการตั้งเบิก ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลมีแนวทางการแก้ไขไม่เหมือนกัน มติที่ประชุมเสนอให้จัดประชุมทันตบุคลากร โปรแกรมเมอร์HI และ จนท.งานประกันใน รพ. ที่ใช้ HI เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้เป็นแบบเดียวกัน ให้จังหวัดเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม
      3. ความต้องการทันตแพทย์ ปี 2560

      4. รายงานตัวชี้วัด เปรียบเทียบภายในโซน 1


      ความครอบคลุมการให้บริการทันตกรรม เป้าหมายร้อยละ 40

6. กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์
      1.สรุปรายงานการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไตรมาส2
    
 : เรื่องอื่นๆ
1) คณะกรรมการสวัสดิการ
จัดงานวันเกิดรพ. ครบรอบ 35 ปี ในวันพฤ.ที่ 20 เมษายน 2560 เลี้ยงพระเพลที่ห้องประชุมชั้น 3 ตึกอำนวยการ เวลา 11.00 น. ปูเสื่อ นิมนต์พระวัดในเขต 9รูป (กวางคำ เขื่องกลาง สว่าง) ถวายสังฆทาน เชิญหัวหน้าส่วนราชการ และแขกร่วมงาน
2) คณะกรรมการ ENV