วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเขื่องใน
ครั้งที่ 3 / 2560
วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมจิตเจียรนัย โรงพยาบาลเขื่องใน

    วาระก่อนการประชุม

 


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ       
           
            เรื่องแจ้งจาก ผู้อำนวยการ

 


   
: : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 / 60 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2560  Click เพื่อดูรายละเอียด


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 2 / 60 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2560

    
: เรื่องจากอำเภอ

            1. โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ 20 มี.ค. 60 ณ. ศาลากลางบ้าน นาคำใหญ่ หมู่ 1,2,8 ( รพ.จะจัดหน่วยประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร รพ. - การมารับบริการจากรพ.และ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้สอบถามหรือหารือข้อข้องใจต่างๆ)
            2. เหล่ากาชาดจังหวัด และรพ.สปส. มีกำหนดออกรับบริจาคโลหิต 16 มี.ค. 60 ณ.หอประชุมอำเภอเขื่องใน เริ่มเวลา 8.30 น.เป้นต้นไป
            3. ออกหน่วย พอ.สว. 9 มี.ค. 60 ณ.บ้านท่าลาด หมู่ 10 ต.ก่อเอ้
            4. 20 มี.ค. วัน อสม.แห่งชาติ

: เรื่องจาก สสจ. อบ.
            1. จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2559
โดยพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน
ครองงาน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 2 คน ดังนี้
            1.1 ประเภทอำนวยการระดับสูง ได้แก่ นพ.ดนัย เจียรกูล นายแพทย์เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศและจะเข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ และบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล
            1.2 ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ได้แก่ นางศิริพร พิริยะธนาพงศ์ (ผอ.รพ.สต.หนองไหล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี) ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดในวันข้าราชการพลเรือน 31 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี
            2. มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการประเมิน ในการประกวดองค์กร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน” จากกรมควบคุมโรค ได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

: เรื่องจาก ฝ่าย สสจ.อบ.
            1) กลุ่มงาน บริหาร - FAI เดือน ม.ค. 60 รพ.เขื่องใน มีแนวโน้ม เริ่มมีความเสี่ยง และทีม CFO รพ.ควรเฝ้าระวัง การใช้จ่าย ให้เป็นไปตามแผน ที่ตั้งไว้ เพราะสูงเกินแผนทุกหมวด
            -การประเมินการบริหารการเงินการคลัง คุณภาพบัญชี รพ.เขื่องในได้คะแนน เต็ม 92 คะแนน โดยทีมประเมินจากจ.ศรีสะเกษ            
            2) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
            - การตรวจราชการกรณีปกติและบูรณาการ ครั้งที่ 1/2560
            -การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงและส่วนราชการส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2560 (สป.สัญจร) ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์
            -โครงการ E- Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
            ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ไม่จำกัดผู้เรียน
            รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 - 17 มีนาคม 2560
            รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560
            ผู้ประสงค์จะเข้าเรียนต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียนในรูปแบบ E- Learning ออนไลน์ได้ที่ เว็ปไซต์ สถาบันดำรงราชานุภาพ (www.stabundamrong.go.th) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเรียน ในเว็ปไซต์ดังกล่าว ต่อไป
            3) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
            CMI เดือนมกราคม 2560 ในกลุ่ม F อันดับ 1 รพ.ม่วงสามสิบ 0.79 , รพ.กุดข้าวปุ้น 0.78 , รพ.นาเยีย 0.77, รพ.เขื่องใน 0.72 , รพ.โขงเจียม 0.72 , รพ.สว่างวีระวงศ์ 0.70
            4) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
            สรุปข้อมูลการรับ-ส่งต่อ จากระบบ refer link ต.ค. 58- ก.พ. 60 โซน 1 รพ.เขื่องใน มีการrefer เข้า รพ.50 พรรษา ซึ่งเป็นแม่ข่าย เพียง 1%(สปส= 942ราย/ 50พรรษา=11ราย)
            5) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
            องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมีนาคม ของทุกปีเป็น "วันไตโลก" ( World Kidney Day)ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 25 60 ภายใต้คำขวัญ “อ้วนกลมระทมไต” ***ขอเชิญชวนหน่วยบริการทุกแห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์ลดเค็มวันไตโลก ระหว่างวันที่ 6-12 มีนาคม 2560 โดยเน้นทำกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ภายใต้คำขวัญ “อ้วนกลมระทมไต”
            6) กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน
            ขอแสดงความยินดี และขอชื่นชม ผลการดำเนินงานการประกาศธรรมนูญสุขภาพระดับตำบลในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 2 ตำบล เป็น 2 แห่งแรกของเขตบริการสุขภาพที่ 10 คือ
            - ตำบลหัวดอนมีธรรมนูญ อยู่ดีมีสุข ตุ้มโฮมฮักแพง แบ่งปัน ภายในปี 2564 มีพิธีประกาศใช้ธรรมนูญ
            เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
            - ธรรมนูญประชาชนคนตำบลปทุม มีพิธีประกาศธรรมนูญเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560


   

5.1 งานบริหารงานทั่วไป
            1) เรื่องแจ้งให้ทราบ
            แจ้งกำหนดการรับประเมินโรงพยาบาลเขื่องใน เปลี่ยนแปลง จาก วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันที่ 25 เมษายน 2560
                  1. ประเมินคุณภาพบัญชี เกณฑ์ประเมิน 120 ข้อ 240 คะแนน (ต้องผ่าน 90%)
                  2. รับประเมิน Financial Administration Index : FAI
            โดยประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง 6 มิติ (ต้องผ่าน 90%)
                        1. มิติด้านการเงิน
                        2. มิติด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษา
                        3. มิติด้านบริหารพัสดุ
                        4. มิติด้านงบการเงิน
                        5. มิติด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
                        6. มิติด้านระบบข้อมูลรายได้ค่ารักษาพยาบาล
            2) สรุปการจ่ายค่าตอบแทนตามประกาศ ฉ. 11 รพ.เขื่องใน ตั้งแต่เดือน ก.พ.60 ดังนี้
                  1. กลุ่ม ข้าราชการ, พนักงานราชการ จ่ายตามตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับตาม ฉ.11
                  2. กลุ่ม พนักงานกระทรวง, ลูกจ้างชั่วคราว จ่ายเฉพาะ พกส. หรือ ลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างในตำแหน่งที่
            มีวุฒิการศึกษาที่สามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้ตามที่ กพ.กำหนด เช่น ตำแหน่งที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า เจ้า...., นัก..., นายช่าง... เป็นต้น
                  3. กลุ่ม ลูกจ้างประจำ, พกส. และ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้ชะลอการจ่ายและรอความชัดเจนจากระทรวงอีกครั้ง
                  4. อัตราการจ่าย จ่ายตามตำแหน่งที่บรรจุ หรือตำแหน่งที่จ้าง ในตำแหน่งปัจจุบันที่ติดตัว
                  (ไม่นับรวมคำสั่งที่สั่งให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น)
                  5. การนับระยะเวลาการจ่ายของแต่ละบุคคลให้นับระยะเวลาตามประกาศ ฉ.11
                  6. ค่าตอบแทน ฉ.11 เดือน ก.พ.60 จะจ่ายย้อนหลังให้ภายในวันที่ 10 ของเดือน มี.ค. 60

            3) รับโอนเงิน UC ปี 2560 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

            4) ผลการดำเนินงานตามแผนการเงินการคลัง ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

            5.2 กลุ่มการพยาบาล
                  1) ลูกจ้างชั่วคราวลาออก 2 คน ขออนุมัติจ้างทดแทน
                  1.1 นายจรัสแสง ทิมาชัย ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตึกผู้ป่วยใน 1 ขอลาออกเพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 1 เมย. 2560
                  1.2 นายศักดิ์ชัย ศักดิ์อาจ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตึกผู้ป่วยใน 2 ขอลาออกเพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 1 เมย. 2560
            2) แผนการออกประเมิน QA การพยาบาลระดับจังหวัด สสจ.กำหนดให้โรงพยาบาลแม่ข่ายดำเนินการนิเทศ/ประเมินลูกข่าย ภายในโซน
            3) แผนการนิเทศคุณภาพการพยาบาลตามมาตรฐาน โซนที่ 1

            4) สปสช. เรียก Audit เวชระเบียน
                  4.1 eMRA เพื่อทำ Coding audit จำนวน 150 chart โดยกำหนดส่ง e-File (scan) ภายในวันที่ 14 มีค.2560 ให้ทีม Audit ดำเนินการตรวจสอบก่อนส่ง
                  4.2 เวชระเบียนเอกสาร เพื่อทำ MRA ทั้ง OPD และIPD ในผู้ป่วยรายเดียวกัน 40 ฉบับ ภายในวันที่ 20 มีค.2560 ให้ทีม Audit ดำเนินการตรวจสอบก่อนส่ง
            5) แนวทางปฏิบัติระบบส่งต่อผู้ป่วยไป รพ.ทุติยภูมิ จากนโยบายการจัดบริการตาม Service plan ในระบบเครือข่าย เพื่อลดความแออัดของ รพศ. และลดระยะเวลารอคอยของผู้รับบริการ กำหนดให้ รพ.เขื่องในส่งต่อผู้ป่วยเพื่อพบแพทย์เฉพาะทางที่ รพ. 50 พรรษา ยกเว้น สูติ นรีเวชกรรม หู คอ จมูก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน
            6) การสรุปผลงานโครงการเพิ่มรายรับ IPD OPD 2.แนบเอกสารโครงการเพิ่มรายรับ ปี 2560
            7) หารือ เรื่องการขอยกเว้นการเก็บค่าห้องพิเศษ ส่วนเกิน สำหรับญาติสายตรงของเจ้าหน้าที่ CUP เขื่องใน จากเดิมได้รับสิทธิเฉพาะตัวเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่ง แต่ญาติสายตรงไม่ได้รับสิทธิด้วย (ได้รับข้อเสนอมาจากที่ประชุม เจ้าหน้าที่ สสอ.เขื่องใน) 3.แนบ ระเบียบการใช้ห้องพิเศษ ปี 2557

            5.3 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

งานยุทธศาสตร์
      1.ขอให้ทุกหน่วยงานเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการปี2560 ให้แล้วเสร็จภายใน เดือน มีนาคม
      2. ติดตาม KPI 4.คลิ๊ก เพื่อดูรายละเอียด กระทรวง , ตรวจราชการ , service Plan , PA, QOF
งานควบคุมโรค
งานศสม.
      สรุปชาใบหม่อน คลิ๊ก 9.งานนำเสนอชาใบหม่อน
งานยาเสพติด เดือน กพ. มีผู้บำบัดยกยอดมาทั้งหมด 47 คน ( ผู้สมัครใจ 4 คน บังคับบำบัด 43 คน )
งานสร้างเสริมสุขภาพ สรุป ค่าย DM Smart Camp 5.คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

            5.4 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
      1) เรื่องจากที่ประชุม PTC 1/60 เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 60 6.รายละเอียดตามเอกสารแนบ
      2) จัดซื้อ stethoscope แยกสีระบุหน่วยงาน 7.รายละเอียดตามเอกสารแนบ
5. ฝ่ายทันตกรรม
      - ตัวชี้วัดงานทันตกรรม 8.รายละเอียดไฟล์ JPEG 6ภาพ


6. กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์
      1) สรุปรายงานการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

      ต้นทุน ต่อ Visit (เกณฑ์ : รพช. น้อยกว่า 32 บาท, รพท. น้อยกว่า 71 บาท, รพศ. น้อยกว่า 87 บาท)


      2).การดำเนินการลดรายจ่าย (รวม168, 834.17บาท)


      3).คุณก้านแก้ว ศรีเนตร ผ่านการรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO)

    
 : เรื่องอื่นๆ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.