วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเขื่องใน
ครั้งที่ 5 / 2560
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมจิตเจียรนัย โรงพยาบาลเขื่องใน

    วาระก่อนการประชุม

 


  
: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ       
           
            1) เรื่องแจ้งจากที่ประชุมกวป.สสจ. ครั้งที่ xx /60 เมื่อวันที่ xx xxxxx 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
            เวปไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

 


   
: : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 / 60 วันที่ 5 เมษายน 2560  


   : เรื่องติดตามจากการประชุม ครั้งที่ 4 / 60 วันที่ 5 เมษายน 2560 1. Link click

    
: เรื่องจากอำเภอ

      ไม่มี   

5.1 งานบริหารงานทั่วไป
            1. แจ้งเปลี่ยนแปลงหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.เขื่องใน จากเดิม นางสาวพรทิพย์ สมวัน ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็น นางขนิษฐา นามบุตร ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
            2.สิ้นเดือน เม.ย.60 เลื่อนค่าจ้าง พกส. และ ลูกจ้างชั่วคราว ของปีงบประมาณ 2560 เป็นปัจจุบันแล้ว พร้อมกับ ตกเบิก 6 เดือน
            3. เหลือ พกส.ที่ยังปรับไม่ถึงขั้นต่ำอีก 9 ราย กลุ่มนี้ต้องปรับให้ถึงขั้นต่ำภายในปีงบประมาณ 2561
            4. ตารางกำหนดเงินเพิ่มเพื่อเป็นค่าจ้าง พกส. 2.Link
           
5.2 กลุ่มการพยาบาล
                  1. รพ.เขื่องในได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน รพช.ระดับ F เพื่อรับการประเมิน NCD Clinic Plus (พิจารณาจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานงาน NCD 6 องค์ประกอบ และผลลัพธ์ KPI 15 ตัว ที่อยู่ในระดับดีเด่น) และคัดเลือก รพ.สต. 1 แห่ง เข้าร่วมรับการประเมิน (รพ.สต.ท่าไห ผล NCD Ranking ระดับดีเด่น ) โดยทีม ศคร.จะลงประเมินในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
                  2. การตรวจ Mammogram ในกลุ่มเสี่ยงมะเร็งเต้านม โดยมูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จะลงตรวจ Mammogram ในพื้นที่โซน 1 วันที่ 16 ,19-21 มิถุนายน 2560 รวม 4 วัน มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยและรถ Mobile พร้อมผู้เชี่ยวชาญ ออกทำการตรวจ สถานที่ ที่ว่าการอำเภอเขื่องใน กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองจากพื้นที่แล้ว วันละ 30 ราย
                        วันที่ 16 มิถุนายน 2560 – กลุ่มเป้าหมายของอำเภอเขื่องใน
                        วันที่ 19-21 มิถุนายน 2560 – กลุ่มเป้าหมายของอำเภอเมือง ม่วงสามสิบ ตาลสุม เหล่าเสือโก้ก

                  ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มรายรับ

5.3 กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

งานยุทธศาสตร์
      1) ประเมิน Ranking ครั้งที่ 1/60 วันที่ 26 เม.ย. 60 จำนวน 62 ตัวชี้วัด
      2) สรุปโครงการปี 2560 ที่ได้รับอนุมัติ 3.Link และโครงการที่ยังไม่เขียน 4.Link
      3) ติดตาม KPI link 5. Link กระทรวง, 6.Link ตรวจราชการ , 6.Link ตรวจราชการ, 8.Link Service Plan , 9.Link QOF , 10.Link QOF คัดกรอง , 11.Link อื่นๆ
งานควบคุมโรค
                  - สถานการณ์ไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1ม.ค.-1พ.ค. 2560 พบทั้งหมด 3 ราย (บ.ไผ่1ราย, เขื่องใน1ราย, ยางขี้นก 1ราย)
                  - วันที่ 17-24 พค.2560 สคร.10 จะลงประเมินเครื่องพ่นหมอกควัน ทั้งหมดแบ่งเป็น 6 โซน 6 วัน จะดำเนินการ โครงการอบรมเรื่องการซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันให้เจ้าพนักงาน อปท.ที่มีเครื่องพ่นหมอกควันด้วยวิทยากรจาก สคร.10
                  - มาตรการเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้เลือดออกและซิก้าไวรัสยังทำอย่างต่อเนื่อง ส่งรายงาน 506 การเฝ้าระวังตามมาตรการ 3-3-1-7-14
                  - พณิชกรรับงานสิ่งแวดล้อมภายนอก งาน EHA ปี 60 วันที่ 4 และ 18 พค.2560 ออกประเมินEHA ทต.เขื่องในและ ทต.บ้านกอกร่วมกับทีมจากสสจ.
                  *** หารืออัตรากำลังคุณบุญศรีเกษียณในเดือนกันยายนนี้ มีอัตรากำลังทดแทนหรือไม่***คุณบุญศรี รับผิดชอบงานควบคุมโรคและ พขร.ออกหน่วยช่วยตรวจสุขภาพภายนอก
งานอาชีวอนามัย
      - ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่รพ.เขื่องในสรุปผลและคืนข้อมูลสุขภาพหน่วยงานเรียบร้อยแล้วอยู่ใน QST การตรวจสุขภาพ
      - ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ สสอ.เขื่องในจำนวน 240 คนกำลังดำเนินการเชคสิทธิ วางแผนตรวจต้นเดือนมิย.60
      - ตรวจสุขภาพผู้ประกอบการคัดแยกขยะบ้านกอกร่วมกับสสจ.จำนวน 70 รายในวันที่ 15-16 พค.60
      - มิย.ดำเนินโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าที่เทศบาลบ้านกอกเป้าหมาย 100 คน
      - การประเมินมาตรฐานอาชีวอนามัยจากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ เลื่อนไปยังไม่มีกำหนด ดำเนินการเตรียม ข้อมูลในส่วนที่ขาด โดยเฉพาะการให้บริการเชิงรุก ดำเนินการ สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข โรงงานเย็บผ้าบ้านแขมผ่านระดับ ดี
งานภัยสุขภาพ
      - เด็กจมน้ำ ดำเนินการส่งแบบสมัครทีมผู้ก่อการดี 4 ทีมดังนี้ เทศบาลตำบลเขื่องใน อบต.กลางใหญ่ อบต.ค้อทอง อบต.ก่อเอ้ เข้ารับการประเมินระดับทองแดง
      - KPI 60 เขื่องในเสียชีวิตได้ไม่เกิน 4 คน เสียชีวิตไปแล้ว 2 ราย
      - สรุปผลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากรายงาน 51 รายไม่พบผู้เสียชีวิต
งานศูนย์สุขภาพชุมชน

งานยาเสพติด

งานสร้างเสริมสุขภาพ
      - ผลการดำเนินงาน DM Smart Camp 12.Link
5.4 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
      1) .รายงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2560 13.Link
      2) ชี้แจง การตรวจโรงงาน ที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ GMP แต่ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มผ่าน
      พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 กำหนดว่าเมื่อมีผู้ผลิตทำผิดมาตรฐาน ส่วนใหญ่เน้นในเรื่องจุลินทรีย์ คือ ผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์ เป็นโทษ ถึงจำคุก แต่กรณีสถานที่ผลิต จะมีความผิดคือ ฝ่าฝืนประกาศ ผิดมาตรฐาน โทษจึงต่ำกว่า เพียงตักเตือนใน ขั้นแรก ขั้นที่สองดำเนินคดี คาดโทษ และปรับเท่านั้นบทกำหนดโทษ มาตรา 49 ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศ ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 6 (7) การกำหนดวิธีการผลิต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
5.5 ฝ่ายทันตกรรม
      1. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตาม Service plan ณ 28 เม.ย.2560
     
ความครอบคลุมงานบริการทันตกรรม เป้าหมาย ร้อยละ 40
6. กลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์
      - ตัวชี้วัด I 11 (R12) ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข(งานเทคนิคการแพทย์)โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
      1. จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะแก่ผู้รับผิดชอบงาน ทั้งด้านการเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจ การใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือ และทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นที่มีการเปิดตรวจใน รพ.สต./PCU ทั้ง 31 แห่ง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
      2. จัดหาตัวอย่างควบคุมคุณภาพภายในทุกการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการ งานเทคนิคการแพทย์ รพ. และดำเนินการเพื่อให้มีการทดสอบความชำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการ รพ.สต./PCU โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เป็น Provider
      3. EQA รพ.สต. 14.link

    
 : เรื่องอื่นๆ