ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติการก่อตั้งโรงพยาบาล

โรงพยาบาลตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ 6 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้อที่ 31 ไร่ 5 ตารางวา เป็นที่ดินราชพัสดุ ก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง งบประมาณทั้งสิ้น 1,998,000 บาท และเปิดบริการประชาชนในวันที่ 20 เมษายน 2525 ต่อมาเมื่อปี 2526 ได้รับงบประมาณของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาสร้างตึกสงฆ์ขนาด 10 เตียงอีกหนึ่งหลัง งบประมาณ 780,000 บาท และในปีงบประมาณ 2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง งบประมาณทั้งสิ้น 10,287,509 บาท โรงพยาบาลเขื่องในได้มีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นตามลำดับ และในปีงบประมาณ 2540 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขสร้างอาคารผู้ป่วยนอก และบ้านพัก ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 11,477,000 บาท และได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 1,334,527.50 บาท สามารถเปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง ในวันที่ 20 เมษายน 2541 จนถึงปัจจุบัน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขื่องใน

1. นายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน เมษายน 2525 - เมษายน 2526

2. นายแพทย์วุฒิไกร มุ่งหมาย เมษายน 2526 – เมษายน 2530

3. นายแพทย์ประยงค์ คณาพันธ์ เมษายน 2530 – เมษายน 2535

4. แพทย์หญิงกนกวรรณ มิ่งขวัญ ตุลาคม 2535 – เมษายน 2536

5. นายแพทย์พัฒนา ตันสกุล เมษายน 2536 – ธันวาคม 2542

6. นายแพทย์ดนัย เจียรกูล 7 ธันวาคม 2542 - ปัจจุบัน